آسیاب آبی یوسف آباد

آسیاب آبی یوسف آباد

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۹ دقیقه, 12+
تهران آسیاب آبی دارد! جایی میان خیابان یوسف آباد و تونل رسالت محبوس شده است داستانش را از زبان اسماعیل عجایبی ببینید و بشنوید. هادی آفریده در مستند «آسیاب آبی یوسف آباد» به بررسی این آسیاب پرداخته است.