بمرانی در جشنواره موسیقی فجر

بمرانی در جشنواره موسیقی فجر

سال ۲۰۱۷
ایران
۹ دقیقه, 12+
گزارش اختصاصی آرت‌تاکس از اجرای برج آزادیِ گروه بُمرانی در سی‌ودومین جشنواره‌ی بین‌المللی موسیقی فجر
عنوان اصلی: گذشتن و رفتن پیوسته