چک چک

چک چک

سال ۲۰۱۸
ایران
فیلم کوتاه
۱۴ دقیقه, 12+
نوجوانی با تله‌ای دست‌ساز می‌خواهد چک‌چکی شکار کند...
زبان ها: فارسی