چسبهایش

چسبهایش

سال ۲۰۱۸
ایران
درام
۴۶ دقیقه, 12+
«ترجیح میدم با کتونی بجنگم بجای اینکه با چکمه فرار کنم.»
زبان ها: فارسی