آغازی دیگر

آغازی دیگر

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۶ دقیقه, 0+
جانبازي كه مي خواهد به خانه باز گردد، پس ازگفتگوی تلفنی با مادرش تغيير عقيده مي دهد.