عطر عاشقی

عطر عاشقی

سال ۲۰۱۱
ایران
پویانمایی
۱۳ دقیقه, 0+
يك شكارچي در پي شكار آهو است، نسيمي مي وزد و به شكل اعجاب انگيزي باعث مي شود تا تير او خطا رود. آهو مي گريزد و بسمت نسيم عطراگيني مي رود. به امام رضا(ع) مي رسد، شكارچي و سگش كه در پي او مي دوند به وي مي رسند، اسب شكارچي رم مي كند و او را به زمين مي اندازد، امام ضمانت آهو را مي كند تا آهو پيش بچه هايش بازگردد و شكارچي از شكارش منصرف مي شود.