چپق

چپق

سال ۲۰۰۳
ایران
پویانمایی
۹ دقیقه, 0+
پسر بچه‌ای تصور می‌كند قدرت معركه‌ پير روستا از چپق اوست...