درخت کهنسال

درخت کهنسال

سال ۲۰۱۳
ایران
پویانمایی
۱۱ دقیقه, 0+
در مزرعه اي پسري با پدر خود بر سر فروش زمين آبا و اجدادي مشكل دارند. پدر تنها مونسش درختي كهنسال است. پسر اما بي توجه به خواست پدر، زمين را مي فروشد. پدر ميميرد. پسر زماني كه قصد واگذاري به خريدار را دارد به ياد پدر و اشتباهاتي كه در مورد او مرتكب شده مي افتد و زمين را نگه مي داردو درخت جوانه ميزند..