خرمگس

خرمگس

سال ۲۰۰۵
ایران
پویانمایی
۵ دقیقه, 0+
يك نقاش جوان كه نا اميد از فروش تابلو هايش است در رويا خرمگسي را مي بيند كه با پاهايش روي بوم نقاشي مي كشد و از فروش آنها به نام خود به شهرت خوبي دست پيدا مي كند ولي در هنگام تقدير تنها خرمگس ها هستند كه اورا تشويق مي كنند از رويا بيرون آمده خرمگسي را كه در خانه بود مي كشد .