فانوس

فانوس

سال ۲۰۰۹
ایران
پویانمایی
۱۰ دقیقه, 0+
مرد زشت صورت كه هيچكس به او علاقه ندارد به زني علاقه مند مي شود، زن از او مي ترسد و مي گريزد. از آن به بعد مرد ديگر پلك نمي زند، در شهر تنها پسر بچه اي براي او دست تكان مي دهد و به او علاقه نشان مي دهد آنقدر پلك نمي زند تا چشمهايش مانند چراغ نوراني مي شود. شبي چشمان نوراني او باعث نجات قايقي مي شود ...