گار

گار

سال ۲۰۱۲
ایران
پویانمایی
۹ دقیقه, 0+
دختر بچه اي دل به بره اي بسته و از او نگهداري مي كند. مادر او در زمان بافت فرش مريض مي شود. دختر كه نگران مادر است از بره نخ فرش درست مي كند و به امام زاده متوسل مي شود مادر حالش خوب مي شود و فرش را به پايان مي رساند