قاصد

قاصد

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۶ دقیقه, 0+
قاصدکی از طرف خداوند عنکبوتی را مامور می کند که در دهانه غار حرا تار بتند تا محمد (ص) از گزند دشمنان در امان بماند.