غزل نور

غزل نور

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۱۳ دقیقه, 12+
به مصداق آیه شریفه: «ا... نور السموات و الارض» به گونه‌ای شاعرانه و تغزلی نور و انعکاسات آن را از زوایای مختلف در جریان زندگی و طبیعت جستجو می‌کند و به این تاکید دارد که تمام زیبایی‌ها از نور و انعکاس آن معنا پیدا می‌کند و همچنین اشکال زیبای شفق‌، دریا، سایه و کودک را تنها نور است که معنا می‌کند و به تصویر می‌رساند.