حفره

حفره

سال ۲۰۰۳
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
مردی در بيابان گرفتار دست هايی می شود كه در نهايت او را مي بلعند.