ایستگاه

ایستگاه

سال ۲۰۱۱
ایران
پویانمایی
۱۲ دقیقه, 0+
پسر يك سوزن بان مي خواهد ايستگاه متروكي را كه محل كار و زندگي پدرش است را ترك كند. او منتظر قطار است تا از آنجا برود اما از قطار جا مي ماند. پدر را مسبب اين موضوع دانسته و با او مشاجره مي كند، در نهايت سوار قطار مي شود و ايستگاه را ترك مي كند.