جوانه

جوانه

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۸ دقیقه, 0+
مردی پرونده به دست در اداره ای در نظام بروکراسی اسیر می شود. نهایتا از فرط خستگی و اتلاف وقت فراوان زیر درخت کهن بر روی کنده درختی می نشیند. سپس از دهان کلاغی یک دانه گردو به زمین می افتد. مرد تلاش فراوان می کند که آنرا بشکند اما موفق نمی شود و نا امید به خواب می رود.سپس باران می بارد گردو جوانه می زند و دل سنگ را می شکافد.مرد به سراغ پرونده اش در همان اداره می رود. هر چقدر درب می زند کسی درب را باز نمی کند.
عنوان اصلی: Bud