در خانه ما

در خانه ما

سال ۲۰۰۷
ایران
پویانمایی
۵ دقیقه, 0+
کودکی خانواده خود را با تشبیه آنها به عروسک‌هایش معرفی می‌کند .