ام سی تو

ام سی تو

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۱۷ دقیقه, 0+
این انیمیشن طنز نگاهی به تولید انرژی هسته‏ای در ایران و جاسوسی امریکا و اسرئیل نسبت به آن دارد.یک گروه از مهندسان ایرانی در حال ساخت نیروگاه اتمی هستند که یکی از عمال امریکایی توسط ماهواره می بیند و با کمک همکاران خود سعی میکند تا متحدینش را برای جلوگیری از فعالیت ایران بسیج کند . اما انرژی هسته ای در تمام ایران گسترش یافته و در سال 1400 ایران جشن هسته ای شدن کامل خود را برگزار میکند .