ماه

ماه

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۲ دقیقه, 0+
مردی به خاطر نور مهتاب که از پنجره‌ی کلبه‌اش به داخل می‌تابد، نمی‌تواند بخوابد. پس نردبانی می‌آورد و ماه را رنگ می‌زند. مدتی بعد صدای خر و پف‌اش صحنه را فرا می‌گیرد.