مخصوصا موسیقی

مخصوصا موسیقی

سال ۲۰۰۹
ایران
پویانمایی
۱۳ دقیقه, 0+
سارقاني كه طمع‌كارند با دزديده شدن موبايل يكي از آنها پي به فريب يكديگر برده و بلا بر آنها نازل مي‌شود.