مرگ و پیرزن

مرگ و پیرزن

سال ۲۰۱۰
ایران
پویانمایی
۱۱ دقیقه, 0+
در ساختاري اپيزوديك مواجهه يك پيرزن با مرگ را دست مايه خود قرار مي‌دهد.هر بار پيرزن با سپردن كاري به فرشته مرگ او را از سر خود باز مي‌كند. در نهايت پيرزن دلباخته عزرائيل مي شود و با هم مي‌روند.