مسخ

مسخ

سال ۲۰۰۴
ایران
پویانمایی
۵ دقیقه, 0+
انسان‌هایی در قالب یک درخت در جنگل زندگی می‌کنند، تا اینکه باران می‌آید. یکی از انسان‌ها سعی می‌کند ریشه خود را به آبی که کمی آن‌سو‌تر جمع شده، برساند. با تلاش زیاد ریشه خود را به آب می‌رساند و در نهایت بدن خود را از درخت جدا می‌کند. سپس به سماع و رقص می‌پردازد.مجدداً باران می‌آید و بقیه انسان‌ها نیز از درختان جدا می‌شوند.