مترسک تنها

مترسک تنها

سال ۲۰۱۳
ایران
پویانمایی
۱۱ دقیقه, 0+
پرنده اي به مترسك هويت مي دهد. براي او چشم- بيني، دهان مي گذارد و او را نسبت به محيط پيرامونش آشنا مي سازد اما مترسك قدر او را نمي داند . و به مترسك روبرو كه لباس زنانه بر تن كرده واكنش نشان مي دهد و نسبت به پرنده بي تفاوت است و زماني پي به ايثار پرنده مي برد كه ديگر دير شده و پرنده مرده است.