ناله سنگ

ناله سنگ

سال ۲۰۰۸
ایران
پویانمایی
۹ دقیقه, 0+
در دشتي زيبا حيوانات در صلح مشغول به چرا مي‌باشند و هرگاه روباه شيطنتي كند خورشيد به شير اطلاع مي‌دهد تا جلوي روباه بايستد روزي روباه همنوعان خود را صدا زده و شير را از بين مي‌برند و بر دشت حاكم مي‌شوند دشت به بيابان تبديل مي‌شود حيوانات از فرط گرسنگي مي‌ميرند و غذاي روباه مي‌شوند و از خورشيد تنها نقشي در دل آسمان تاريك باقي مي‌ماند و شيرهاي سنگي اطراف بيابان ديگر نمي‌توانند كمكي به حيوانات كنند و در تيتراژ شيرهاي سنگي قرار گرفته در شهر را نشان مي دهد.