نمکی

نمکی

سال ۲۰۱۲
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
نمكي با مادر و خواهرانش در خانه ايي بزرگ زندگي مي كند. هر شب براي اينكه غول وارد خانه نشود مادر به نوبت از دختران مي خواهد كه هفت در را ببندند. يك شب نوبت نمكي مي شود و او از هفت در اصلي يكي را نمي بندد . غول وارد خانه شده و همه ي اعضا خانواده را مي خورد به جز نمكي تا كنيز او شود. نمكي شيشه عمر غول را بدست آورده و آن را مي شكند و خانواده اش را نجات ميدهد.