استن حنانه

استن حنانه

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۹ دقیقه, 12+
اشاره به درختی که سایه سار پیغمبر بوده‌است و بعد از ساخت مسجد مدینه، درخت به شیون در آمـده و نام اسـتن حنانه می‌گیرد‌، این فیلم نحوه ساخت نقاره را در یک کارگاه خراطی را نشان می‌دهد.