به رنگ رویا

به رنگ رویا

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۱۳ دقیقه, 12+
با نشان دادن تصاویری از کودک آزاری در روزنامه‌ها، انواع کودک‌آزاری را شرح می‌دهد ‌که بر 4 بخش اصلی تقسیم می‌شوند:1-‌جسمی 2-‌عاطفی 3-‌جنسی 4-‌غفلت یا بی توجهی‌، همچنین دو صورت فرعی شامل : 1-‌بد رفتاری آموزشی 2-‌بهره کشی اقتصادی، نیز به تازگی مورد توجه قرار گرفته است‌. در ادامه روایت پدری را طرح می‌کن...