راز غار

راز غار

سال ۲۰۰۳
ایران
پویانمایی
۱۲ دقیقه, 0+
آبی که از درون غاری روان است همه جا را سیراب می کند اما بر اثر اتفاقی ناگهانی خشک می شود. مردم بر این باورند که دیو قحطی و خشکسالی، کوزه ی فرشته ی نگهبان آب را گرفته و او را درون غار زندانی کرده است. در نهایت کودکی حقیقت خشک شدن آب را می یابد.