رویای بهشت

رویای بهشت

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۳۰ دقیقه, 12+
بررسی نقشه‌های چهار باغ‌، خشتی، باغ شکارگاه و درکل‌، باغ ایرانی و مقایسه آنها با نقشه‌های فرش‌های‌ ایرانی که پیوند عمیقی بین آنها می‌باشد. در کل طرح‌ها به شش دسته تقسیم شده‌اند: 1- فرش‌هایی که عینا چهار‌باغ می‌باشد 2- فرش‌های خشتی یا قاب قابی 3- فرش‌هایی که در وسط یک درخت بزرگ دارند 4- ‌ترنج‌دار که نماد آب‌نماهای بزرگ میان باغ است 5- فرش‌های گل افشان 6‌-شکارگاه