ساعتکش

ساعتکش

سال ۲۰۰۸
ایران
پویانمایی
۳ دقیقه, 0+
پسر بچه نيمه شب تلاش مي‌كند به ساعت رو ميزي دست پيدا كند نمي‌تواند به تخت خود مي‌رود و مي خوابد در خواب مي‌بيند كه پدرش زمان داشته با او به طبيعت آمده و مشغول بازي است كه با صداي ساعت از خواب بيدار مي شود پدرش را مي‌بيند كه صبح زود بيدار شده تا سر كار برود در صحنه‌ي بعد پسر بچه را مشغول بازي نشان مي‌دهد در صورتي كه ساعت را شكسته و در سطل كنار اتاق انداخته است.