سایه تنهایی

سایه تنهایی

سال ۲۰۰۵
ایران
پویانمایی
۱۰ دقیقه, 0+
دختر بچه ای به خاطر شغل والدين اش مجبور است مدت ها در خانه تنها بماند. زماني هم كه والدين او به خانه می آيند، توجهی به او نمی كنند...