سیمرغ

سیمرغ

سال ۲۰۱۰
ایران
پویانمایی
۷ دقیقه, 0+
تعدادي از پرندگان براي پيدا كردن رهبر خود، عازم سفر دور و دراز مي‌شوند و در نهايت پرندگان پي مي‌برند كه سيمرغ (رهبر) خود آنها هستند.برگرفته از کتاب منطق الطیر (عطار)