شب گوسفند

شب گوسفند

سال ۲۰۱۲
ایران
پویانمایی
۱۳ دقیقه, 0+
گوسفندي مورد تمسخر گوسفندان ديگر است زماني به جهت دفع آفت، پشم او را مي چينند. اينبار بيشتر تمسخر مي شود . قصد خودكشي دارد كه با الاغي آشنا شده و او را به زندگي اميدوار مي كند. زماني كه پشم های گوسفند درمی آید ،زمان چیدن پشم بقيه گوسفند هامی شود.