شناسنامه

شناسنامه

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۸۶ دقیقه, 12+
تاریخچه شناسنامه‌، پیدایش آن در ایران و تغییر و تحولاتی که از ابتدا تا به امروز دچارش بوده‌است‌، همچنین ضرورت و نحوه صدور شناسنامه و کاربردهای آن در زندگی مردم را نشان می‌دهد. از جمله اهمیت شناسنامه در ثبت وقایع چهارگانه مهم زندگی هر فرد (تولد، ازدواج، فرزند و فوت) ‌و الزام وجود آن برای کارهای خدماتی و دولتی.