تا به افق

تا به افق

سال ۲۰۰۷
ایران
پویانمایی
۱۴ دقیقه, 0+
شخصیت اصلی این انیمیشن همان انسان است که در بدو خلقت با آب و گل به هم سرشته می‌شود. پس از آن درب‌هایی با نورسفید، سبز و قرمز به سویش گشوده می‌شود. داستان سیب و بر حذر شدن آدم از خوردن آن در این انیمیشن به تصویر کشیده شده است که به دنبال آن عقوبتی است که گرفتار آن می‌شود. نهایتا آدم از نور هدایت مدد می‌جوید پس از آن راههای زیادی در قالب سمبل درب‌ها در مقابل آدم ظاهر می‌شود که انتخاب آنها برای رسیدن به مقصود او را سردرگم می‌کند