طعمه

طعمه

سال ۲۰۰۶
ایران
پویانمایی
۲ دقیقه, 0+
سه نماد زن، زر و زور مانند قالب پنیری روی تله موش، افرادی را به طرف خود می‌کشند و آنها را در تله گرفتار می‌سازند.