زشت و زیبا

زشت و زیبا

سال ۲۰۰۹
ایران
پویانمایی
۵ دقیقه, 0+
مرد زشت از نيمرخ چپ در حال حركت است و اعمال زشت و ناشايست انجام مي‌دهد. مرد زيبا از نيمرخ راست در حركت است و اعمال نيكو انجام مي‌دهد. در انتها به يك نقطه رسيده و با هم يكي مي شوند.