ریز جهان در یک بالکن

ریز جهان در یک بالکن

سال ۲۰۱۷
کلمبیا
مستند, فیلم کوتاه
۷ دقیقه, 12+
در یک باکن دنیایی از زندگیست...
زبان ها: انگلیسی