پردیس های خیال

پردیس های خیال

سال ۲۰۱۹
ایران
مستند
۶۸ دقیقه, 0+
«پردیس های خیال» موضوعی به گسترده ایران دارد و لوکیشن های فیلم در شهرهای مختلف ایران پراکنده است. این مستند به روایت تاریخی از زمان کوروش می پردازد؛ آن زمان باغ های سلطنتی با فرمان و طراحی کوروش در ایران بنیان گذاشته شد و پردیس هایی برای نشان دادن قدرت فرمانروایی ایران طراحی و ساخته می شده اند. نکته...
زبان ها: فارسی