متولد آذر

متولد آذر

سال ۲۰۱۸
ایران
مستند
۷۷ دقیقه, 12+
پرتره آقای مرتضی سرهنگی به روایت مرکز مستند سوره
زبان ها: فارسی