به دنبال صلح

به دنبال صلح

سال ۲۰۱۵
ایران
مستند
۵۱ دقیقه, 12+
«مادر اگنس مریم» راحبه ای مسیحی است که از پدری فلسطینی و مادری لبنانی متولد شده وسال ها در "حمص" سوریه زندگی کرده است. پس از شروع جنگ در سوریه، او که مشغول فعالیت های مذهبی در کلیسای خود بود، برای آگاهی از ریشه این ناآرامی ها یک تنه به مناطق درگیری می رود تا با حقایق ماجرا آشنا شود.