غزال ایرانی

غزال ایرانی

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۵۸ دقیقه, 12+
این مستند به طراحی و ساخت خودرو خورشیدی «غزال ایرانی» توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شرکت آنها در مسابقات جهانی استرالیا و اتفاقاتی که در این مسابقه برای آنها رخ می دهد می پردازد.