کاغذ؛ یک درنگ مچاله

کاغذ؛ یک درنگ مچاله

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۴۵ دقیقه, 12+
مستند «کاغذ یک درنگ مچاله » به وضعیت کلی تولید کاغذ در کشور، چگونگی تولید و واردات آن می پردازد.