راه طی شده

راه طی شده

سال ۲۰۱۸
ایران
مستند
۸۸ دقیقه, 12+
مستند طی شده نگاهی دارد به زندگی و فعالیت های مهندس بزرگان.
زبان ها: فارسی