پنجشنبه

پنجشنبه

سال ۲۰۱۷
ایران
فیلم کوتاه
۸ دقیقه, 12+
دو برادر افغان که فرزند شهید هستند تصمیم میگیرندخیرات، صلواتی در کنار مزار پدرشان واکس بزنند. قطعه ایی که پدر در آن است خلوت است و آنها نمیتوانند به خواسته شان برسند . برادر بزرگتر از انتظار کشیدن خسته میشود وبرادر کوچکتر تصمیم میگیرد خودش برای این خیرات مشتری جمع کند. او شاعر یک برنامه ایی که قرار ...
زبان ها: فارسی