مثل بادکنک

مثل بادکنک

سال ۲۰۱۴
ایران
مستند
۵ دقیقه, 12+
«مثل بادکنک»؛ چالش یک بادکنک فروش درانتخاب میان دو مشتری متفاوت به یک سرانجام سوم ختم می شود.
زبان ها: فارسی