هیس

هیس

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۲ دقیقه, 12+
داخل اتوبوسی پراز مسافر همه آرام صحبت می کنند و سکوت عجیبی حکم فرماست...
زبان ها: فارسی