ایستاده ایم تا آخرین قطره خون

ایستاده ایم تا آخرین قطره خون

سال ۲۰۱۷
ایران
فیلم کوتاه
۷ دقیقه, 12+
بدون توضیح