خطی

خطی

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۳ دقیقه, 12+
دخترک گلفروش در گوشه ای از خیابان سه سطل روی زمین گذاشته و داخلشان دسته هایی از گل های مختلف می گذارد و با آبپاش رویشان آب می پاشد. چند گل رز قرمز انتخاب کرده و مرتب و تمیزشان می کند...
زبان ها: فارسی