مات

مات

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۳ دقیقه, 6+
«مات»؛ رابطه بین انسانها به سرنوشت هایی که پیش بینی می کنند ختم نمی شود. مات قصه یکی از همین رابطه هاست با سرنوشتی که...
زبان ها: فارسی